REGULAMIN I Polityka prywatności

MARIA CECOT, NIP: 9930387541, REGON: 120513270, działająca pod nazwą: All Inclusive Finance, jest właścicielem serwisów internetowych allinclusivefinance.pl (zwanych dalej łącznie Serwisem) oraz adresu poczty elektronicznej biuro.aif@protonmail.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego All Inclusive Finance” (zwane dalej: „Ogólnymi Warunkami”) określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „All Inclusive Finance”, w którym All Inclusive Finance zamieszcza informacje o tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

II. DEFINICJE
Użyte w Ogólnych Warunkach sformułowania oznaczają:
All Inclusive Finance – MARIA CECOT NIP: 9930387541, REGON: 120513270, z siedzibą w 61-036 Poznań, ul. Krańcowa, nr 62/56, będąca twórcą serwisu internetowego All Inclusive Finance oraz właścicielem praw do niego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

Serwis – serwis tematyczny All Inclusive Finance, poświęcony tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

IV. ZOBOWIĄZANIA ALL INCLUSIVE FINANCE
All Inclusive Finance zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. All Inclusive Finance oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. All Inclusive Finance nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji.
3. All Inclusive Finance nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO* uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MARIA CECOT NIP: 9930387541, REGON: 120513270, z siedzibą w 61-036 Poznań, ul. Krańcowa, nr 62/56.
2. Z Administratorem mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres do korespondencji: Plac Wielkopolski 3A 61-746 Poznań lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro.aif@protonmail.com
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne w celach:
a) kontaktowych związanych z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty z gamy produktów All Inclusive Finance,
b) marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem Danych lub podmiotom, dla których All Inclusive Finance świadczy usługi pośrednictwa, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi All Inclusive Finance realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
6. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
7. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres: biuro.aif@protonmail.com
8. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres: biuro.aif@protonmail.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
9. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, mogą być rejestrowane.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby All Inclusive Finance oraz na adres e-mail: biuro.aif@protonmail.com 

All Inclusive Finance przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkownika Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez All Inclusive Finance wskazane są w Polityce przetwarzania danych osobowych.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych (Serwis), których operatorem jest MARIA CECOT NIP: 9930387541, REGON: 120513270, działająca pod nazwą: All Inclusive Finance z siedzibą w 61-036 Poznań, ul. Krańcowa, nr 62/56.

 1. All Inclusive Finance przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkownika Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez All Inclusive Finance wskazane są w Polityce przetwarzania danych osobowych.

 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, z zastrzeżeniem pkt 6.

 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Ø  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron,

Ø  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,

Ø  identyfikowania źródła, z jakiego Użytkownik trafił na stronę internetową All Inclusive Finance

 1. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:

Ø  sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

Ø  stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

Ø  cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel i zawartość

JSESSIONID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest to niezbędne dla prawidłowego działania serwisu.

 1. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych All Inclusive Finance przechowują zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że All Inclusive Finance zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

Ø  czas nadejścia zapytania,

Ø  czas wysłania odpowiedzi,

Ø  nazwę stacji klienta — identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

Ø  informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

Ø  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) — w wypadku, gdy przejście na stronę All Inclusive Finance nastąpiło przez odnośnik,

Ø  informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony All Inclusive Finance, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 9. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 1. Pliki cookies na stronach Serwisu z reguły nie zbierają danych osobowych. Wyjątkiem od zasad przedstawionych w ww. punktach jest korzystanie z formularza kontaktowego lub formularzy elektronicznych dotyczących produktów oferowanych przez All Inclusive Finance, tj. ich wypełnienie i wysłanie. W takich przypadkach wszelkie dane osobowe znajdujące się w ww. formularzach wprowadzane są przez same osoby, których dane dotyczą, i przetwarzane na podstawie przesłanek określonych w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 4. Serwis zawiera odnośniki do innych serwisów internetowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. All Inclusive Finance nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 5. W wypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.   

 

 

Zabezpieczenie danych

Dane pobierane w formularzach kontaktowych są chronione za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu All Inclusive Finance chroni zebrane dane przed dostępem osób trzecich.

 

Kontakt

Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności, jak również żądania dotyczące modyfikacji lub usunięcia danych Użytkownik powinien kierować na adres: biuro.aif@protonmail.com

 

Serwis zawiera odnośniki do innych serwisów internetowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. All Inclusive Finance nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.