KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO* uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CECOT MARIA MROZEK, działająca pod nazwą All Inclusive Finance, z oddziałem w Poznaniu, przy placu Wielkopolskim 3A, NIP: 9930387541, (dalej zwana: „Firma”), mogą Państwo się skontaktować z administratorem kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres  Firmy lub dzwoniąc pod numer 690 984 181.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

– w celach marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) – jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,

– w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do przedstawienia oferty zawarcia umowy,

– w celu wypełnienia przez Firmę obowiązków prawnych spoczywających na Firmie w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,

– w wewnętrznych celach administracyjnych Firmy, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Firmy

– w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw Firmy przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, polegających odpowiednio na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami wobec Firmy lub na potrzeby wykorzystania danych w celu sformułowania przez Firmę własnych roszczeń,

– w celu analitycznym oraz badania satysfakcji klientów – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Firmy, jakimi są doskonalenie oferowanych przez Firmę produktów i usług pod kątem zapotrzebowania klientów,

– z uwagi na konieczność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikającego z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej także „ustawa AML”), zobowiązujących instytucję obowiązaną (jaką jest Firma), do identyfikacji klienta (i osoby działającej w imieniu klienta) oraz weryfikacji jego tożsamości, w tym uprawniających do pozyskiwania kopii dokumentów tożsamości,

4) Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Policja, prokuratura). Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Firmy, z którymi Firma współpracuje w celu przygotowania i przedstawienia Pani/Panu oferty zawarcia umowy lub innym podwykonawcom, jak np. podmiotom dostarczającym Firmie usługi informatyczne.

5) Pani/Pana dane przechowywane będą nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przekazania Firmie.

6) ma Pani/Pan – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Firmy (np. marketing bezpośredni produktów i usług – w tym wobec profilowania w tych celach),

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przedstawienia Pani/Panu przez Firmę i osoby przez nią upoważnione oferty produktowej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)